Nye oppgaver til regioner og regionale kompetansefora

Fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler styrkes gjennom blant annet økt ansvar for regional kompetansepolitikk.

siv på stortinget - Klikk for stort bilde

 

På bakgrunn av ekspertutvalgets utredning la regjeringen høsten 2018 frem Meld. St. 6 (2018 – 2019) Oppgaver til nye regioner. Der beskrives oppgaver som skal overføres, men også en lang rekke oppgaver som skal utredes videre.

- Det er behov for å oppnå samordning på tvers av sektorer regionalt for å sørge at arbeidslivet får tilgang til relevant kompetanse og for å sikre fremtidsrettet kompetanse for innbyggere. Det betyr å kartlegge regionale kompetansebehov, legge strategier og implementere tiltak i partnerskap med arbeidslivet, utdanning, partene i arbeidslivet, frivillige, kommuner etc, forklarer Elena Rosnes, koordinator for Kompetanseforum Østfold.

Her er Østfold i front! Allerede for 2 års siden etablerte Østfold et regional kompetansefora «Kompetanseforum Østfold» for å samle sektorer og organisasjoner fra utdanning og arbeidsliv til en systematisk dialog. Her samarbeider ulike aktører om informasjonsflyt, felles kunnskap om arbeidsmarked og kompetansebehov, om strategier og ulike tiltak for å fremme bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetent arbeidskraft i regionale arbeidsmarkedet.

Siv Henriette Jacobsen (A) nevnte Kompetanseforum Østfold når hun snakket om regional kompetansepolitikk da Stortinget behandlet stortingsmeldingen om nye oppgaver til fylkeskommunene.

- Det aller viktigste grepet som nå kan gjøres, er å gi fylkene et større ansvar for den regionale kompetansepolitikken. Det betyr både å kartlegge regionale kompetansebehov samt å legge planer for hvordan dette behovet kan dekkes opp i partnerskap med bl.a. næringsliv, partene i arbeidslivet, høyere utdanning, studieforbund og kommuner. Dette har Østfold fylkeskommune allerede gjort sammen med et kompetanseforum som er etablert. 

- De nye fylkene er som skapt for å gjøre noe med denne mismatchen mellom ledige jobber og ledige hender. Vi har de folkene vi har i dette landet. Det er på tide å gi dem den kompetansen arbeidslivet trenger. Dette forventer jeg at regjeringen kommer tilbake til både i forbindelse med den bebudede kompetansereformen og konkret som nye oppgaver og finansiering i kommuneproposisjonen til våren, understreker Siv Henriette Jacobsen.