Karriereveiledning – et godt verktøy for den enkelte og bedriften

Omstilling i norsk arbeidsliv skjer kontinuerlig, og mange vil ha behov for videre- og etterutdanning for å møte nye krav og for å kunne stå i jobb.

Gitte photo - Klikk for stort bilde

Hold på gode medarbeidere

Arbeidsgiver må derfor legge til rette for dialog rundt kompetanse og karriereutvikling, men det hviler også et ansvar på den enkelte i det å ta grep om egen karriere og utvikling.

Undersøkelser viser at tilfredse og verdifulle arbeidstakere opplever at de bruker sin kompetanse riktig og at de får medvirke til å skape egen karriereutvikling. Å kunne tilby arbeidstakere karriereveiledning som en del av medarbeideroppfølgingen, eller som et tilbud i samarbeid med de tillitsvalgte, kan være et effektivt verktøy i arbeidet med å holde på gode arbeidstakere og tiltrekke god arbeidskraft. Karriereveiledning kan også bidra til at arbeidstakere får brukt sin kompetanse og motivasjon til beste for virksomheten.

Sikre at ansatte bruker sin kompetanse og motivasjon til beste for virksomheten

Kompetanseforum Østfold arbeider for å bedre balansen mellom tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet, slik at vi utdanner folk til jobbene vi skal leve av i framtiden. Vi mener at karriereveiledning er et spesielt effektivt verktøy for å bevisstgjøre arbeidstakere til hvordan de selv kan skape verdi som møter bedriftens behov.  

I et arbeidsmarked med raske endringer, nye arbeidsformer og ny teknologi vil kompetanseutvikling være en nøkkel til suksess. Det er ikke alltid nødvendig å ansette ny kompetanse, og kanskje finnes den heller ikke i markedet. I årene som kommer vil arbeidsstyrken bli mindre, og derfor vil det ikke alltid være like lett å rekruttere ny kompetanse. Konsekvensen av dette blir et styrket fokus på de ressursene og den kompetansen virksomhetene allerede besitter. Kanskje eksisterende kompetanse kan benyttes annerledes eller på en ny måte? Og kanskje besitter virksomhetene mer og annen kompetanse enn antatt?  

Det er viktigere enn noen gang å ha god oversikt over arbeidstakers kompetanse og erfaring, og satse på de eksisterende ressurser. Ved å gi arbeidstakere opplæring, og involvere de i nye og nødvendige oppgaver, beholder virksomheten deres erfaring, innsikt og kunnskap. Dette kan være viktig både kulturelt og økonomisk. Det er først når arbeidstaker bruker sine kvalifikasjoner, motivasjoner og kompetanse optimalt, at arbeidsgiver får fullt utbytte av den investeringen den ansatte er.

Hva er karriereveiledning?

Mange tenker at karriereveiledning er for «de unge» eller «de som søker jobb», men ordet karriere betyr «veien du går». I et samfunn hvor livslang læring og kontinuerlig utvikling må til for å være konkurransedyktig, er karriereveiledning noe for alle. Målet med karriereveiledning er at den enkelte tar grep om egen utvikling. Gjennom karriereveiledning blir arbeidstakere tvunget til å reflektere over egen arbeidssituasjon og de lærer mer om seg selv, egne styrker, kompetanse og motivasjon. Selvinnsikt og bevissthet rundt egen kompetanse og motivasjon er en forutsetning for god utvikling og for å kunne takle jobbhverdagen. Karriereveiledning som tiltak er derfor nyttig i alle virksomheter, og kanskje spesielt nyttig for virksomheter som er preget av endringer, nye utfordringer eller arbeidstakere som trenger mer eller ny kompetanse. Gjennom karriereveiledning kan arbeidstakere få verktøy til å styrke egen omstillingsevne og slik sikre høyere intern kvalitet og mobilitet.

Noen andre eksempler på problemstillinger man kan løse i karriereveiledning er eksempelvis når man har fått en rolle, vil kartlegge kompetanse, om man har behov for mer eller ny kompetanse, sykefraværsoppfølging, eller om man ønsker å finne sitt utviklingspotensial.

Av: Gitte Hovin, Leder, Karrieresenter Østfold