De nye fylkene på nettverkmøte om kompetanse

20. januar ble det arrangert en ny samling i fylkeskommunalt nettverk for regional kompetansepolitikk.

Dette er en møteplass hvor fylkeskommuner kan utveksle erfaringer og tanker, hvor de kan inspirere hverandre, lære av hverandre samt møte nasjonale aktører og myndigheter.

Klikk for stort bilde  

Tema på denne samlingen var etter- og videreutdanning og fylkeskommunes rolle; hvordan kan fylkeskommunen sørge for et godt tilbud av etter- og videreutdanning?

  • Hvordan oppfatter vi de nye oppgavene?
  • Hva innebærer at fylkeskommune skal sette retning for kompetanepolitisk arbeid, samordne og mobilisere?
  • Hva som blitt annerledes og hvordan skal vi jobbe for å få til endring?
  • Hvilke betingelser får vi fra nasjonalt nivå? Hva slags virkemidler, tiltak og strukturer kan brukes for å styrke EVU i regioner?
  • Hva gjør samarbeidspartnere?

- Vi har jobbet med partnerskap i veldig mange år. Hvis vi tenker nytt, sammen med gamle og nye aktører, tenker bruker og eksperimenter i større grad – vil dørene og mulighetsvinduer vi ikke annet om åpner seg. Kompetansepolitikken innebærer ikke gamle oppskrifter, gamle tankemåter, ord uten handling. Vi må finne nye mekanismer og nye mekanismer bygger nye strukturer. Og kulturendring - dette må sette seg i ryggraden, innledet Elena Rosnes fra Viken fylkeskommune i starten.

Anne-Cathrine Hjertaas snakket om fylkeskommunes forsterkede rolle i kompetansepolitikk ut fra KS sin perspektiv. Hun er direktør for arbeidsgiverpolitikk i KS og leder avdeling som jobber med å fremme medlemmenes interesser innen arbeidslivsområdet overfor statlige myndigheter.

Den fjerde industrielle revolusjonen endrer ikke bare forretningsmodeller, den endrer hvordan vi jobber, hvordan vi leder, og hvordan vi lærer. Hvordan kan vi best drive denne reisen på tre plan: effektivisering, ekspansjon, endring? Et flott innlegg fra Silvija Seres, som også fortalt om spennende samarbeidsprosjektet som LØRN har hatt i Østfold.

- Det er mye å følge med på for tiden, og derfor var det greit å vite hvilke ulike utlysninger vi og våre samarbeidspartnere burde følge med på, sier Kristin Iversen fra Vestland fylkeskommune. Kristin sammen med Elena og Lisbeth Pedersen fra Trøndelag sitter er nettverkets arbeidsgruppe.

Margrethe Marstrøm Svensrud og Ingjerd Espolin Gaarder, avdelingsledere i Kompetanse Norge ga nettverket en god orientering om diverse ordninger og midler som lyses ut fra forskjellige direktorater, og om hva som skjer på karrierefeltet.

- Det er mange aktører som er med på å løse utfordringer. Vi har forskjellige perspektiver på oppgavene som skal løses, derfor man må kjenne godt til hverandre og så man bli enige om problemstillingen og komme i gang med konkrete prosjekter, sier Elena.

Tormod Skjerve fra Virke var neste innleder. Han har kompetansepolitikk som sitt felt. Han har også jobbet bredt med utdanningspolitikk i mange sammenhenger og har lang erfaring fra ulike lærings- og utdanningsarenaer og fra ulike EU-sammenheng. I Virke har han jobbet fram en modell og en metode for å beskrive kompetansen som bygges opp i arbeidslivet.

Deltakere fikk vite mer om bransjeprogrammer fra Ingeborg Østby Laukvik og Hanne Børrestuen. Ingeborg jobber innen utdanning- og kompetansepolitikk i NHO og er leder for Fagskolerådet. Hanne er fra KS og jobber med arbeidsgiverstrategisk arbeid og ledelse, kompetansebehov og inkluderende arbeidsliv.

Stortingsmelding om distriktspolitikk kom i høst. For å løse hovedutfordringer, som demografi, mangel på kompetanse, lav sysselsettingsgraden er det presserende behov for en politikk på tvers av sektorinndelinger, sa avdelingsdirektør i Regionalpolitisk avdeling, Kommunal og moderniseringsdepartementet Jørund K. Nilsen.

Han presenterte arbeidet med nye tilskuddsordning «Kompetansepiloter» og fikk noen innspill fra forsamlingen. Ordningen er for å utviklingen av modeller for å mobilisere virksomheter i Distrikts-Norge til økt etterspørsel og deltakelse i kompetanseutvikling. 

Klikk for stort bilde