Om Kompetanseforum Østfold

Framtiden innebærer store endringer og transformasjoner. Derfor må vi ha de rette folkene til rett tid. Vi må forholde oss til utfordringen og ta strategiske, koordinerte og operasjonelle grep, og det er her det regionale kompetansepolitiske arbeidet kommer inn.

Kf kollage - Klikk for stort bilde


 

I Kompetanseforum Østfold samarbeider vi på tvers, uansett hvilket nivå eller hvilken sektor vi kommer fra. Vi tenker nytt og handler sammen for bidra til bedre balansen mellom tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet – at vi utdanner folk til jobbene vi skal leve av i framtiden, ikke til jobbene som var i går.

Mandat

  1. Skal bidra til bedre informasjonsflyt og kontinuerlig kunnskapsdeling mellom regionale utdannings- og arbeidslivsaktører
  2. Skal innhente og forsøke å vurdere regional arbeidsmarkedskunnskap og kompetansebehov
  3. Skal samordne regionale nettverk mellom utdanning og næring
  4. Skal stimulere til bedre samordning på tvers av avdelinger i Østfold fylkeskommune
  5. Skal indentifisere og bryte ned barrierer, som er hindringer til helhetlig tilnærming
  6. Skal bidra i arbeidet rettet mot spesielle utfordringer bl.a. for:

- Økning av relevans både i fag- og yrkesutdanningen, fagskoleutdanningen, høyskoler og universiteter

- Økning av antall læreplasser

- Styrke tilbud og tilgang til målrettet etter- og videreutdanning

- Styrke integrering

Organisering

Initiativtakere: Østfold fylkeskommunes opplæring- og regionalutviklingsavdelinger, NHO Østfold, LO Østfold, NAV Østfold, KS Akershus og Østfold, Høgskolen i Østfold og Fylkesmannen Østfold.

Utprøving av samarbeidsmodellen er organisert som tre-årig prosjekt, hvor arbeidet koordineres av en bredt sammensatt styrings- og prosjektgruppene. Regionalt fora er delt opp i 4 kompetansegrupper. Der jobber representanter fra utdanning, næring og offentlig forvaltning med å avdekke mismatch-en som er i regionen, foreslår og setter i testing konkrete tiltak på kort sikt og tenker strategisk for langsiktig tilgang i fremtidig arbeidsmarked.

Les om organisering her (PDF, 361 kB).

 

Det nasjonale arbeidet

Østfold fylkeskommune deltok i nasjonale prosjektet, initiert av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hensikten var å styrke fylkeskommunens sitt arbeid med å utvikle regionale kompetansepolitiske planer og tilhørende handlingsprogram i bredt partnerskapet med ande regionale aktører. Les sluttrapport her (PDF, 2 MB).

Arbeidet er i tråd med Nasjonal kompetansepolitisk strategi: "Tilgangen på relevant kompetanse i arbeidsmarkedet skal styrkes gjennom et mer systematisk samarbeid mellom fylkeskommunen og kompetanseaktører som det næringsrettede virkemiddelapparatet, kommuner, partene i arbeidslivet, NAV, studieforbund, fagskoler, universiteter og høyskoler." Les strategien her.

 

Kontakt

Elena Vladimirovna Rosnes
E-post
Mobil 916 07 692