Om Kompetanseforum Østfold

Kompetanseforum Østfold er regional samhandlingsfora som jobber med å sikre at både unge og voksne har kompetanse for fremtiden og samtidig at det er nok arbeidskraft med relevant kompetanse i arbeidsmarkedet. 

Klikk for stort bilde


 

Tiden vi lever i innebærer store endringer og transformasjoner. Framtidsutsiktene i regionen avhenger av at virksomhetene får den kompetansen de etterspør, og gapet mellom etterspurt og tilbudt kompetanse reduseres.

Vi må forholde oss til utfordringen og ta strategiske, koordinerte og operasjonelle grep, og det er her det regionale kompetansepolitiske arbeidet kommer inn.

I Kompetanseforum Østfold samarbeider vi på tvers, uansett hvilket nivå eller hvilken sektor vi kommer fra. Vårt arbeid sikrer systematisk dialog mellom fylkeskommunale, kommunale og statlige sektorer, høyskoler, fagskoler, partene i arbeidslivet, næringsliv, frivillighet og ideelle organisasjoner osv.

Vi tenker nytt og handler sammen for bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i regionalt arbeidsmarked.

Målområde 1: Tilstrekkelig relevant kompetanse

 • Innhente og formidle kunnskap om nåværende og framtidig kompetansebehov i arbeidslivet
 • Identifisere utfordringer og hindringer - mobilisere til samhandling for å løse de
 • Bidra til økning av arbeidslivsrelevans i utdanninger
 • Bidra til større bevissthet rundt fremtidens kompetansebehov i utdanningsvalg og karriereveiledning
 • Bidra til mer samhandling mellom nivåer/overganger og mellom sektorer

Målområde 2. Livslang læring

 • Samarbeide om å identifisere kompetansebehov knyttet til etter- og videreutdanning og bidra til tilrettelegging for livslanglæring
 • Mobilisere bedriftenes etterspørsel etter kompetanse- og utdanningstiltak
 • Informere den enkelte og virksomheter om mulighetene som finnes med tanke på kompetanseutvikling
 • Stimulere til utvikling av nye relevante EVU-tilbud

Målområde 3. Inkludering, integrering

 • Bidra til bedre samkjøring av innsats og virkemidler og tilrettelegging for de som står utenfor utdanning og arbeidslivet
 • Identifisere utfordringer og hindringer
 • Bevisstgjøring og informasjon

Organisering

Arbeidet koordineres av en bredt sammensatt styrings- og prosjektgruppene. Regionalt fora er delt opp i flere kompetansegrupper. Der jobber representanter fra utdanning, næring og offentlig forvaltning med å identifisere kompetansebehov, avdekke mismatch-en som er i regionen og foreslå løsninger.

Styringsgruppe

 • Håkon Johnsen, fylkesdirektør Næringsområde, Viken fylkeskommune
 • Solveig Olsen, fylkesdirektør Utdanning og Kompetanse, Viken fylkeskommune
 • Nina Solli, regiondirektør NHO Viken Oslo
 • Lise Westly, avdelingsdirektør NAV Øst-Viken
 • Ulf Lervik, regionleder LO Viken og Oslo
 • Bjørn Sjøvold, regiondirektør KS Viken
 • Nina Glomsrud Saxrud, direktør, Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Annette Dahl, prorektor Høgskolen i Østfold

Koordineringsteamet:

 • Anne Wold, avdelingsleder Viken fylkeskommune
 • Hege Aatangen, fagsjef, Virke
 • Katrine Nikolaisen, seniorrådgiver, KS Viken
 • Gitte Hovin, leder Karrieresenter Østfold
 • Laila Olsen, prosjektleder Seal Engineering 
 • Marius Kristiansen, avdelingsleder NAV Øst-Viken
 • Morten Skaug, avdelingsleder Høgskolen i Østfold

Koordinator for Kompetanseforum Østfold - Elena Rosnes, Viken fylkeskommune

 

 

Faktaboks