Om Kompetanseforum Østfold

Kompetanseforum Østfold er en regional samarbeidsarena for regional kompetansepolitikk, som sikrer systematisk dialog mellom fylkeskommunale, kommunale og statlige sektorer, høyskoler, fagskoler, partene i arbeidslivet, næringsliv, frivillighet og ideelle organisasjoner osv.

Klikk for stort bilde


 

Framtiden innebærer store endringer og transformasjoner. Derfor må vi ha de rette folkene til rett tid. Vi må forholde oss til utfordringen og ta strategiske, koordinerte og operasjonelle grep, og det er her det regionale kompetansepolitiske arbeidet kommer inn.

I Kompetanseforum Østfold samarbeider vi på tvers, uansett hvilket nivå eller hvilken sektor vi kommer fra. Vi tenker nytt og handler sammen for bidra til bedre balansen mellom tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet – at vi utdanner folk til jobbene vi skal leve av i framtiden, ikke til jobbene som var i går.

Mandat

  1. Skal bidra til bedre informasjonsflyt og kontinuerlig kunnskapsdeling mellom regionale utdannings- og arbeidslivsaktører
  2. Skal innhente og forsøke å vurdere regional arbeidsmarkedskunnskap og kompetansebehov
  3. Skal samordne regionale nettverk mellom utdanning og næring
  4. Skal stimulere til bedre samordning på tvers av avdelinger i Østfold fylkeskommune
  5. Skal indentifisere og bryte ned barrierer, som er hindringer til helhetlig tilnærming
  6. Skal bidra i arbeidet rettet mot spesielle utfordringer bl.a. for:
  • Økning av relevans både i fag- og yrkesutdanningen, fagskoleutdanningen, høyskoler og universiteter
  • Økning av antall læreplasser
  • Styrke tilbud og tilgang til målrettet etter- og videreutdanning
  • Styrke integrering

Organisering

Initiativtakere: Østfold fylkeskommunes opplæring- og regionalutviklingsavdelinger, NHO Østfold, LO Østfold, NAV Østfold, KS Akershus og Østfold, Høgskolen i Østfold og Fylkesmannen Østfold.

Utprøving av samarbeidsmodellen er organisert som tre-årig prosjekt, hvor arbeidet koordineres av en bredt sammensatt styrings- og prosjektgruppene. Regionalt fora er delt opp i 4 kompetansegrupper. Der jobber representanter fra utdanning, næring og offentlig forvaltning med å avdekke mismatch-en som er i regionen, foreslår og setter i testing konkrete tiltak på kort sikt og tenker strategisk for langsiktig tilgang i fremtidig arbeidsmarked.

Les om organisering her (PDF, 361 kB).

 

 

Kontakt

Elena Vladimirovna Rosnes
E-post
Mobil 916 07 692