Om Kompetanseforum Østfold

Kompetanseforum Østfold er regional samhandlingsfora som jobber med å sikre at både unge og voksne har kompetanse for fremtiden og samtidig at det er nok arbeidskraft med relevant kompetanse i arbeidsmarkedet. 

Klikk for stort bilde


 

Framtiden innebærer store endringer og transformasjoner. Derfor må vi ha de rette folkene til rett tid. Framtidsutsiktene i Østfold avhenger av at virksomhetene får den kompetansen de etterspør, og gapet mellom etterspurt og tilbudt kompetanse reduseres.

Vi må forholde oss til utfordringen og ta strategiske, koordinerte og operasjonelle grep, og det er her det regionale kompetansepolitiske arbeidet kommer inn.

I Kompetanseforum Østfold samarbeider vi på tvers, uansett hvilket nivå eller hvilken sektor vi kommer fra. Vårt arbeid sikrer systematisk dialog mellom fylkeskommunale, kommunale og statlige sektorer, høyskoler, fagskoler, partene i arbeidslivet, næringsliv, frivillighet og ideelle organisasjoner osv.

Vi tenker nytt og handler sammen for bidra til bedre balansen mellom tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet – at vi utdanner folk til jobbene vi skal leve av i framtiden, ikke til jobbene som var i går.

Mandat

  1. Skal bidra til bedre informasjonsflyt og kontinuerlig kunnskapsdeling mellom regionale utdannings- og arbeidslivsaktører
  2. Skal innhente og forsøke å vurdere regional arbeidsmarkedskunnskap og kompetansebehov
  3. Skal samordne regionale nettverk mellom utdanning og næring
  4. Skal stimulere til bedre samordning på tvers av avdelinger i Østfold fylkeskommune
  5. Skal indentifisere og bryte ned barrierer, som er hindringer til helhetlig tilnærming
  6. Skal bidra i arbeidet rettet mot spesielle utfordringer bl.a. for:
  • Økning av relevans både i fag- og yrkesutdanningen, fagskoleutdanningen, høyskoler og universiteter
  • Økning av antall læreplasser
  • Styrke tilbud og tilgang til målrettet etter- og videreutdanning
  • Styrke integrering

Organisering

Initiativtakere: Østfold fylkeskommunes opplæring- og regionalutviklingsavdelinger, NHO Viken Oslo, LO Østfold, NAV Øst-Viken, KS Akershus og Østfold, Høgskolen i Østfold og Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Utprøving av samarbeidsmodellen er organisert som tre-årig prosjekt, hvor arbeidet koordineres av en bredt sammensatt styrings- og prosjektgruppene. Regionalt fora er delt opp i 4 kompetansegrupper. Der jobber representanter fra utdanning, næring og offentlig forvaltning med å avdekke mismatch-en som er i regionen, foreslår og setter i testing konkrete tiltak på kort sikt og tenker strategisk for langsiktig tilgang i fremtidig arbeidsmarked.

Les om organisering her (PDF, 361 kB).