Om Kompetanseforum Østfold

Kompetanseforum Østfold er regional samhandlingsfora som jobber med å sikre at både unge og voksne har kompetanse for fremtiden og samtidig at det er nok arbeidskraft med relevant kompetanse i arbeidsmarkedet. 

Klikk for stort bilde


 

Framtiden innebærer store endringer og transformasjoner. Derfor må vi ha de rette folkene til rett tid. Framtidsutsiktene i regionen avhenger av at virksomhetene får den kompetansen de etterspør, og gapet mellom etterspurt og tilbudt kompetanse reduseres.

Vi må forholde oss til utfordringen og ta strategiske, koordinerte og operasjonelle grep, og det er her det regionale kompetansepolitiske arbeidet kommer inn.

I Kompetanseforum Østfold samarbeider vi på tvers, uansett hvilket nivå eller hvilken sektor vi kommer fra. Vårt arbeid sikrer systematisk dialog mellom fylkeskommunale, kommunale og statlige sektorer, høyskoler, fagskoler, partene i arbeidslivet, næringsliv, frivillighet og ideelle organisasjoner osv.

Vi tenker nytt og handler sammen for bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i regionalt arbeidsmarked.

Mandat

 1. Skal bidra til bedre informasjonsflyt og kontinuerlig kunnskapsdeling mellom regionale utdannings- og arbeidslivsaktører
 2. Skal innhente og forsøke å vurdere regional arbeidsmarkedskunnskap og kompetansebehov
 3. Skal samordne regionale nettverk mellom utdanning og næring
 4. Skal indentifisere og bryte ned barrierer, som er hindringer til helhetlig tilnærming
 5. Skal bidra i arbeidet rettet mot spesielle utfordringer bl.a. for:
 • Økning av relevans både i fag- og yrkesutdanningen, fagskoleutdanningen, høyskoler og universiteter
 • Økning av antall læreplasser
 • Styrke tilbud og tilgang til målrettet etter- og videreutdanning
 • Styrke integrering

Organisering

Arbeidet koordineres av en bredt sammensatt styrings- og prosjektgruppene. Regionalt fora er delt opp i 4 kompetansegrupper. Der jobber representanter fra utdanning, næring og offentlig forvaltning med å avdekke mismatch-en som er i regionen, foreslår og setter i testing konkrete tiltak på kort sikt og tenker strategisk for langsiktig tilgang i fremtidig arbeidsmarked.

Styringsgruppe

 • Håkon Johnsen, fylkesdirektør Næringsområde, Viken fylkeskommune
 • Solveig Olsen, fylkesdirektør Utdanning og Kompetanse, Viken fylkeskommune
 • Nina Solli, regiondirektør NHO Viken Oslo
 • Lise Westly, avdelingsdirektør NAV Øst-Viken
 • Ulf Lervik, regionleder LO Viken og Oslo
 • Bjørn Sjøvold, regiondirektør KS Viken
 • Nina Glomsrud Saxrud, direktør, Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Annette Dahl, prorektor Høgskolen i Østfold
 

 

Faktaboks