Rapporter og prognoser

Et solid kunnskapsgrunnlag forankret og avstemt hos regionale aktører er en grunnleggende forutsetning for utvikling av regional kompetansepolitikk.
Her finner du aktuelle rapporter, analyser og data.


 

Evaluering av Kompetanseforum Østfold 2016-2019. Les her. (PDF, 987 kB)

Fafos rapport "Ønsket i Østfold. Arbeidsmarked og kompetansebehov. Les rapporten her.

NAVs bedriftsundersøkelse for 2019 Øst-Viken. (PDF, 783 kB)

NOU-rapporten «Lærekraftig utvikling — Livslang læring for omstilling og konkurranseevne». Les her.

Kompetansebehovsutvalgets tredje rapport. Les rapporten her.

Kompetansebehovsutvalgets andre rapport om hvilke utfordringer må håndteres for å møte framtidens kompetansebehov? 1. februar 2019. Les rapporten her.

Kompetansebehovsutvalgets første rapport, som gir en best mulig faglig vurdering av Norges kompetansebehov ble overlevert 31.01.2018. Les rapporten her.

Meld. St. 6 (2018-2019) Oppgaver til nye regioner. Les meldingen her.

Småbedriftslivet, strategi for små og mellomstore bedrifter. Les her. 

Fafo rapport for EVU-utvalget "Etter- og videreutdanning i tariffavtalene i offentlig sektor". Rapporten kartlegger ordninger for etter- og videreutdanning som finnes i arbeidslivet i offentlig sektor. Les rapporten her.

"Scenarioanalyse av framtidens tilbud og etterspørsel etter kompetanse." Fra Samfunnsanalyse, bestilt av Kompetansebehovsutvalget. Hensikten med prosjektet har vært å utvikle alternative utviklingsbilder for norsk økonomi og bruke disse for analyser av kompetansebehovene fremover. Les her.

Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport. Fafo og NIFU.

NAVs Bedriftsundersøkelse for Østfold 2018

Mer Østfolddata